Jun88
CF68

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Chủ nhật trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất

63 (4 lần), 43 (3 lần), 52 (3 lần), 73 (3 lần), 23 (3 lần), 12 (2 lần), 97 (2 lần), 53 (2 lần), 18 (2 lần), 82 (2 lần), 92 (2 lần), 99 (2 lần), 94 (2 lần), 33 (2 lần), 88 (2 lần), 86 (2 lần), 45 (2 lần), 60 (2 lần), 32 (1 lần), 20 (1 lần), 95 (1 lần), 28 (1 lần), 24 (1 lần), 02 (1 lần), 72 (1 lần), 07 (1 lần), 08 (1 lần),

10 bộ số xuất hiện ít nhất

0 (0 lần), 00 (0 lần), 01 (0 lần), 03 (0 lần), 05 (0 lần), 09 (0 lần), 1 (0 lần), 10 (0 lần), 11 (0 lần), 14 (0 lần),