Jun88
Bk8
CF68
123b
ee66

Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
21 6 ngày (60 %) 9 lần (3.13 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
31 7 ngày (70 %) 7 lần (2.43 %) 1 lần/ngày (100 %)
34 6 ngày (60 %) 6 lần (2.08 %) 1 lần/ngày (100 %)
73 4 ngày (40 %) 6 lần (2.08 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
24 5 ngày (50 %) 6 lần (2.08 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
15 5 ngày (50 %) 6 lần (2.08 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
89 5 ngày (50 %) 6 lần (2.08 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
07 4 ngày (40 %) 6 lần (2.08 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
43 5 ngày (50 %) 6 lần (2.08 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
26 5 ngày (50 %) 6 lần (2.08 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
40 4 ngày (40 %) 5 lần (1.74 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
74 3 ngày (30 %) 5 lần (1.74 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
44 4 ngày (40 %) 5 lần (1.74 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
37 4 ngày (40 %) 5 lần (1.74 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
97 3 ngày (30 %) 5 lần (1.74 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
93 2 ngày (20 %) 5 lần (1.74 %) 2.5 lần/ngày (250 %)
06 4 ngày (40 %) 4 lần (1.39 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 3 ngày (30 %) 4 lần (1.39 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
25 3 ngày (30 %) 4 lần (1.39 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
99 4 ngày (40 %) 4 lần (1.39 %) 1 lần/ngày (100 %)
59 4 ngày (40 %) 4 lần (1.39 %) 1 lần/ngày (100 %)
66 3 ngày (30 %) 4 lần (1.39 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
17 2 ngày (20 %) 4 lần (1.39 %) 2 lần/ngày (200 %)
91 4 ngày (40 %) 4 lần (1.39 %) 1 lần/ngày (100 %)
71 4 ngày (40 %) 4 lần (1.39 %) 1 lần/ngày (100 %)
22 3 ngày (30 %) 4 lần (1.39 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
18 3 ngày (30 %) 4 lần (1.39 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
56 4 ngày (40 %) 4 lần (1.39 %) 1 lần/ngày (100 %)
09 3 ngày (30 %) 4 lần (1.39 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
33 3 ngày (30 %) 4 lần (1.39 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
23 3 ngày (30 %) 4 lần (1.39 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
14 4 ngày (40 %) 4 lần (1.39 %) 1 lần/ngày (100 %)
38 3 ngày (30 %) 4 lần (1.39 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
78 3 ngày (30 %) 4 lần (1.39 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
63 2 ngày (20 %) 3 lần (1.04 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
53 2 ngày (20 %) 3 lần (1.04 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
69 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
58 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
94 2 ngày (20 %) 3 lần (1.04 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
47 2 ngày (20 %) 3 lần (1.04 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
35 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
30 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
70 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
95 2 ngày (20 %) 3 lần (1.04 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
50 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
36 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
75 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
08 2 ngày (20 %) 3 lần (1.04 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
51 2 ngày (20 %) 3 lần (1.04 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
04 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
27 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
67 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
82 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
52 2 ngày (20 %) 3 lần (1.04 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
57 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
46 3 ngày (30 %) 3 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
01 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
85 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
02 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
64 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
16 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
90 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
80 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
12 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
86 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
03 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
55 1 ngày (10 %) 2 lần (0.69 %) 2 lần/ngày (200 %)
81 1 ngày (10 %) 2 lần (0.69 %) 2 lần/ngày (200 %)
60 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
13 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
76 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
92 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
72 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
62 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
05 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
28 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
19 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
83 2 ngày (20 %) 2 lần (0.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
98 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
79 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
20 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
54 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
96 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
87 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
45 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
00 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
88 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
68 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
10 1 ngày (10 %) 1 lần (0.35 %) 1 lần/ngày (100 %)
i999