Jun88
CF68

Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
27 4 ngày (40 %) 6 lần (2.47 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
73 4 ngày (40 %) 6 lần (2.47 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
12 5 ngày (50 %) 5 lần (2.06 %) 1 lần/ngày (100 %)
17 4 ngày (40 %) 5 lần (2.06 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
61 4 ngày (40 %) 5 lần (2.06 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
18 3 ngày (30 %) 5 lần (2.06 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
37 5 ngày (50 %) 5 lần (2.06 %) 1 lần/ngày (100 %)
63 2 ngày (20 %) 5 lần (2.06 %) 2.5 lần/ngày (250 %)
25 5 ngày (50 %) 5 lần (2.06 %) 1 lần/ngày (100 %)
06 2 ngày (20 %) 5 lần (2.06 %) 2.5 lần/ngày (250 %)
00 4 ngày (40 %) 4 lần (1.65 %) 1 lần/ngày (100 %)
85 3 ngày (30 %) 4 lần (1.65 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
75 3 ngày (30 %) 4 lần (1.65 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
31 2 ngày (20 %) 4 lần (1.65 %) 2 lần/ngày (200 %)
13 4 ngày (40 %) 4 lần (1.65 %) 1 lần/ngày (100 %)
51 3 ngày (30 %) 4 lần (1.65 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
86 2 ngày (20 %) 4 lần (1.65 %) 2 lần/ngày (200 %)
08 3 ngày (30 %) 4 lần (1.65 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
41 4 ngày (40 %) 4 lần (1.65 %) 1 lần/ngày (100 %)
92 4 ngày (40 %) 4 lần (1.65 %) 1 lần/ngày (100 %)
04 3 ngày (30 %) 4 lần (1.65 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
62 4 ngày (40 %) 4 lần (1.65 %) 1 lần/ngày (100 %)
78 4 ngày (40 %) 4 lần (1.65 %) 1 lần/ngày (100 %)
94 4 ngày (40 %) 4 lần (1.65 %) 1 lần/ngày (100 %)
99 4 ngày (40 %) 4 lần (1.65 %) 1 lần/ngày (100 %)
44 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
60 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
07 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
22 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
55 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
01 2 ngày (20 %) 3 lần (1.23 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
36 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
96 2 ngày (20 %) 3 lần (1.23 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
23 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
46 2 ngày (20 %) 3 lần (1.23 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
19 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
52 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
87 2 ngày (20 %) 3 lần (1.23 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
33 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
58 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
47 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
05 2 ngày (20 %) 3 lần (1.23 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
84 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
21 3 ngày (30 %) 3 lần (1.23 %) 1 lần/ngày (100 %)
54 2 ngày (20 %) 3 lần (1.23 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
89 2 ngày (20 %) 3 lần (1.23 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
79 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
40 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
65 1 ngày (10 %) 2 lần (0.82 %) 2 lần/ngày (200 %)
91 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
45 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
66 1 ngày (10 %) 2 lần (0.82 %) 2 lần/ngày (200 %)
57 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
81 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
72 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
97 1 ngày (10 %) 2 lần (0.82 %) 2 lần/ngày (200 %)
42 1 ngày (10 %) 2 lần (0.82 %) 2 lần/ngày (200 %)
77 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
24 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
20 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
88 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 1 ngày (10 %) 2 lần (0.82 %) 2 lần/ngày (200 %)
34 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
69 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
59 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
48 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
74 1 ngày (10 %) 2 lần (0.82 %) 2 lần/ngày (200 %)
30 2 ngày (20 %) 2 lần (0.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
70 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
95 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
26 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
49 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
80 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
71 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
76 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
32 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
14 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
28 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
10 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
68 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
93 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
15 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
82 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
38 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
98 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
53 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
43 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
16 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
39 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)
64 1 ngày (10 %) 1 lần (0.41 %) 1 lần/ngày (100 %)