Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
58 6 ngày (60 %) 7 lần (2.58 %) 1.17 lần/ngày (116.67 %)
25 5 ngày (50 %) 7 lần (2.58 %) 1.4 lần/ngày (140 %)
40 4 ngày (40 %) 6 lần (2.21 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
08 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
41 3 ngày (30 %) 5 lần (1.85 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
22 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
79 3 ngày (30 %) 5 lần (1.85 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
43 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
05 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
38 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
71 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
28 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
01 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
97 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
02 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
68 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
55 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
60 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
94 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
51 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
84 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
00 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
76 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
33 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
92 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
54 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
16 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
89 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
46 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
26 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
99 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
90 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
47 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
37 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
27 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
52 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
85 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
48 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
53 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
10 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
44 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
67 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
06 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
63 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
45 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
59 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
98 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
78 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
03 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
36 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
74 1 ngày (10 %) 2 lần (0.74 %) 2 lần/ngày (200 %)
31 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
13 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
04 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
70 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
61 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
18 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
09 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
32 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
66 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
23 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
62 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
96 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
19 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
24 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
49 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
82 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
39 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
72 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
20 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
93 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
07 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
30 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
64 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
21 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
69 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
17 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
65 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
56 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
95 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
75 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
57 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
91 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
14 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
81 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
86 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
15 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
87 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
77 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
50 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
83 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
73 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
12 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)