Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
62 5 ngày (50 %) 8 lần (2.96 %) 1.6 lần/ngày (160 %)
22 4 ngày (40 %) 8 lần (2.96 %) 2 lần/ngày (200 %)
10 6 ngày (60 %) 7 lần (2.59 %) 1.17 lần/ngày (116.67 %)
80 5 ngày (50 %) 6 lần (2.22 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
67 5 ngày (50 %) 6 lần (2.22 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
68 5 ngày (50 %) 6 lần (2.22 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
52 2 ngày (20 %) 5 lần (1.85 %) 2.5 lần/ngày (250 %)
08 3 ngày (30 %) 5 lần (1.85 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
75 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
95 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
45 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
32 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
69 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
12 4 ngày (40 %) 5 lần (1.85 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
61 5 ngày (50 %) 5 lần (1.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
85 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
43 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
90 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
04 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
39 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
09 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
87 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
92 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
78 3 ngày (30 %) 4 lần (1.48 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
60 2 ngày (20 %) 4 lần (1.48 %) 2 lần/ngày (200 %)
98 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
47 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
70 4 ngày (40 %) 4 lần (1.48 %) 1 lần/ngày (100 %)
19 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
76 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
25 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
15 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
05 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
40 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
72 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
96 1 ngày (10 %) 3 lần (1.11 %) 3 lần/ngày (300 %)
50 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
82 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
73 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
64 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
55 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
88 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
02 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
65 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
23 2 ngày (20 %) 3 lần (1.11 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
89 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
94 3 ngày (30 %) 3 lần (1.11 %) 1 lần/ngày (100 %)
34 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
99 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
24 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
48 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
71 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
30 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
53 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
86 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
49 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
81 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
63 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
54 1 ngày (10 %) 2 lần (0.74 %) 2 lần/ngày (200 %)
77 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
01 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
26 1 ngày (10 %) 2 lần (0.74 %) 2 lần/ngày (200 %)
17 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
06 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
41 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
46 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
37 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
18 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
07 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
33 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
79 2 ngày (20 %) 2 lần (0.74 %) 1 lần/ngày (100 %)
66 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
57 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
14 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
20 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
44 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
00 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
58 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
91 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
31 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
21 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
36 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
59 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
97 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
28 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
93 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
51 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
84 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
42 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
74 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
56 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
03 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
38 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 1 ngày (10 %) 1 lần (0.37 %) 1 lần/ngày (100 %)