Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
08-01-2022 Thứ bảy 1 G7-2;
15-01-2022 Thứ bảy 1 G5-2; 7
18-01-2022 Thứ ba 1 G5-2; 3
22-01-2022 Thứ bảy 1 G4-3; 4
25-01-2022 Thứ ba 1 G4-3; 3