Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 2022-01-29

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-01-2022 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 9 lần 0 lần 1 lần
27-01-2022 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần
26-01-2022 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
25-01-2022 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
24-01-2022 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 6 lần
23-01-2022 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
22-01-2022 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
21-01-2022 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
20-01-2022 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
19-01-2022 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
18-01-2022 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần
17-01-2022 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
16-01-2022 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
15-01-2022 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
14-01-2022 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
13-01-2022 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
12-01-2022 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần
11-01-2022 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
10-01-2022 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần
09-01-2022 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần
Tổng 67 lần 48 lần 62 lần 53 lần 52 lần 60 lần 50 lần 45 lần 46 lần 58 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-01-2022 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần 5 lần
27-01-2022 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
26-01-2022 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần
25-01-2022 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần
24-01-2022 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần
23-01-2022 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần
22-01-2022 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
21-01-2022 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
20-01-2022 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
19-01-2022 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 7 lần 0 lần
18-01-2022 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
17-01-2022 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần
16-01-2022 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 5 lần
15-01-2022 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 7 lần 1 lần 2 lần
14-01-2022 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
13-01-2022 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 7 lần 1 lần
12-01-2022 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
11-01-2022 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần
10-01-2022 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần
09-01-2022 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 47 lần 52 lần 59 lần 48 lần 57 lần 50 lần 53 lần 50 lần 71 lần 54 lần