Jun88
Bk8
CF68
123b
ee66

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 2022-08-16

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-08-2022 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
14-08-2022 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
13-08-2022 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
12-08-2022 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
11-08-2022 2 lần 2 lần 12 lần 3 lần 4 lần 7 lần 2 lần 6 lần 1 lần 5 lần
10-08-2022 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
09-08-2022 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần
08-08-2022 4 lần 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
07-08-2022 6 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần
06-08-2022 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
05-08-2022 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
04-08-2022 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
03-08-2022 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần
02-08-2022 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần
01-08-2022 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 7 lần
31-07-2022 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
30-07-2022 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 6 lần 6 lần
29-07-2022 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
28-07-2022 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần
27-07-2022 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần
Tổng 50 lần 59 lần 64 lần 63 lần 52 lần 51 lần 43 lần 58 lần 53 lần 66 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-08-2022 0 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 8 lần 1 lần 0 lần
14-08-2022 0 lần 3 lần 1 lần 6 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
13-08-2022 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12-08-2022 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 5 lần
11-08-2022 3 lần 7 lần 5 lần 5 lần 10 lần 0 lần 2 lần 5 lần 7 lần 0 lần
10-08-2022 5 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
09-08-2022 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần
08-08-2022 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần
07-08-2022 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
06-08-2022 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
05-08-2022 2 lần 4 lần 1 lần 7 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04-08-2022 1 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần
03-08-2022 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần
02-08-2022 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
01-08-2022 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần
31-07-2022 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần
30-07-2022 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần
29-07-2022 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
28-07-2022 8 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
27-07-2022 6 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần
Tổng 57 lần 63 lần 48 lần 67 lần 60 lần 58 lần 50 lần 54 lần 47 lần 55 lần
i999