Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 26-01-2022 (126) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 38 ngày
Đầu 1 ra ngày 14-01-2022 (142) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 14 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 28-01-2022 (117) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 49 ngày
Đầu 3 ra ngày 24-01-2022 (115) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 55 ngày
Đầu 4 ra ngày 27-01-2022 (127) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 67 ngày
Đầu 5 ra ngày 25-01-2022 (116) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 41 ngày
Đầu 6 ra ngày 08-01-2022 (130) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 20 ngày 57 ngày
Đầu 7 ra ngày 01-01-2022 (121) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 27 ngày 77 ngày
Đầu 8 ra ngày 23-01-2022 (131) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày 50 ngày
Đầu 9 ra ngày 09-01-2022 (109) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 19 ngày 47 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 27-01-2022 (117) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 47 ngày
Đuôi 1 ra ngày 17-01-2022 (125) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 11 ngày 59 ngày
Đuôi 2 ra ngày 24-01-2022 (123) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 55 ngày
Đuôi 3 ra ngày 25-01-2022 (108) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 22-01-2022 (127) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày 52 ngày
Đuôi 5 ra ngày 21-01-2022 (120) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày 46 ngày
Đuôi 6 ra ngày 28-01-2022 (117) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 41 ngày
Đuôi 7 ra ngày 11-01-2022 (120) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 17 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 13-01-2022 (136) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 15 ngày 39 ngày
Đuôi 9 ra ngày 26-01-2022 (141) đến 28-01-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 42 ngày