Jun88
Bk8
CF68
123b
ee66

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 13-08-2022 (144) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 38 ngày
Đầu 1 ra ngày 15-08-2022 (168) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 08-08-2022 (128) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày 51 ngày
Đầu 3 ra ngày 02-08-2022 (126) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 13 ngày 55 ngày
Đầu 4 ra ngày 28-06-2022 (147) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 48 ngày 67 ngày
Đầu 5 ra ngày 01-08-2022 (138) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 14 ngày 41 ngày
Đầu 6 ra ngày 31-07-2022 (158) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 15 ngày 57 ngày
Đầu 7 ra ngày 12-08-2022 (140) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 77 ngày
Đầu 8 ra ngày 11-08-2022 (141) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 55 ngày
Đầu 9 ra ngày 07-08-2022 (138) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 8 ngày 47 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 12-08-2022 (132) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 47 ngày
Đuôi 1 ra ngày 08-08-2022 (141) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày 59 ngày
Đuôi 2 ra ngày 11-08-2022 (143) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 55 ngày
Đuôi 3 ra ngày 14-08-2022 (127) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 21-07-2022 (153) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 25 ngày 52 ngày
Đuôi 5 ra ngày 07-08-2022 (140) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 8 ngày 46 ngày
Đuôi 6 ra ngày 13-08-2022 (133) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 43 ngày
Đuôi 7 ra ngày 15-08-2022 (141) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 26-07-2022 (156) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 20 ngày 39 ngày
Đuôi 9 ra ngày 10-08-2022 (162) đến 15-08-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày 42 ngày
i999