Jun88
CF68

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 01-12-2023 (180) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày 59 ngày
Đầu 1 ra ngày 28-11-2023 (215) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 08-12-2023 (170) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 01-11-2023 (176) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 39 ngày 55 ngày
Đầu 4 ra ngày 29-11-2023 (196) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày 67 ngày
Đầu 5 ra ngày 09-12-2023 (188) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 41 ngày
Đầu 6 ra ngày 10-12-2023 (214) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 57 ngày
Đầu 7 ra ngày 06-12-2023 (202) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 77 ngày
Đầu 8 ra ngày 02-12-2023 (181) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày 55 ngày
Đầu 9 ra ngày 04-12-2023 (178) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 47 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 10-12-2023 (181) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 47 ngày
Đuôi 1 ra ngày 05-12-2023 (196) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 59 ngày
Đuôi 2 ra ngày 24-11-2023 (180) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày 55 ngày
Đuôi 3 ra ngày 08-12-2023 (166) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 04-12-2023 (202) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 52 ngày
Đuôi 5 ra ngày 02-12-2023 (188) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày 46 ngày
Đuôi 6 ra ngày 30-11-2023 (181) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày 43 ngày
Đuôi 7 ra ngày 09-12-2023 (189) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 06-12-2023 (204) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 41 ngày
Đuôi 9 ra ngày 23-11-2023 (213) đến 10-12-2023 vẫn chưa ra là 17 ngày 43 ngày